Choose your language:
Nederlands English

Stichting Diverzio ondertekent manifest voor een gezonde toekomst van de zorg


Stichting Diverzio ondertekent manifest voor een gezonde toekomst van de zorg

 

Samen werken aan Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid als thema’s die de zorgsector van nieuw elan kunnen voorzien.
Nieuwe inzichten op de terreinen people, planet en profit kunnen bijdragen aan de noodzakelijke omslag in de sector. Inspirerend leiderschap, zelfmanagement van patiënten en medewerkers, samenwerken in de keten en transparantie maken volgens de initiatiefnemers deel uit van de urgente agenda voor de zorgsector.

Ondertekenaars van dit manifest bepleiten een integrale aanpak van de vraagstukken met een focus op de langere termijn en met nieuwe sturingsgrootheden. De ondertekenaars willen de sector van ‘nieuwe vleugels en nieuwe teugels’ voorzien.

 

Vanuit MVO netwerk zorg wil men MVO bij bestuurders van de instellingen hoog op de agenda plaatsen, hen stimuleren leiderschap te tonen en tot een breed gedragen actieprogramma komen.

Daarin staan de volgende 7 punten centraal:


1. Urgentie: de urgentie is groot. De zorgsector staat voor zeer grote uitdagingen. Focus op kwaliteit en lange termijn moet leidend zijn. Die focus leidt uiteindelijk ook tot lagere kosten en een lagere ecologische voetafdruk. MVO kan vanuit nieuw denken over people, planet en profit nieuwe en integrale oplossingen aanreiken. Koplopers laten zien dat we daarmee al vandaag kunnen beginnen.

2. Kwaliteit van leven: wij zetten de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn zorgomgeving centraal. MVO zorgt dat patiënten, familie en vrienden meer verantwoordelijkheid krijgen en vaker zelf de regie gaan voeren o.a. via e-health.

3. Medewerkers: wij vinden dat medewerkers meer verantwoordelijkheid en ruimte verdienen om daarmee hun passie voor kwalitatief goede zorg waar te maken. MVO en faciliterend leiderschap dragen hier aan bij en zorgen ervoor dat mensen langer en productiever kunnen werken. Het maakt de sector aantrekkelijk voor nieuwe instroom, ook voor mensen met beperkingen.

4. Transparantie: transparantie leidt tot meer inzicht in kosten, risico’s en nieuwe mogelijkheden. Transparantie leidt ook tot een betere sturing en meer mogelijkheden voor zelfsturing door patiënten. Daarmee is transparantie een bron voor innovatie en tegelijkertijd een belangrijke factor voor de license to operate.

5. Duurzame bedrijfsvoering: MVO leidt tot duurzaam inkopen en een efficiënter en duurzamer gebruik van materialen, gebouwen, energie en grond- en hulpstoffen. MVO leidt tot minder schadelijke emissies, innovaties in de logistiek en tot nieuwe toegevoegde waarde door hergebruik van materialen en afval.

6. Nieuwe allianties: vertrouwen in elkaar vormt de basis van samenwerken. Betrekken van kennis- en ketenpartners biedt veel kansen voor hogere kwaliteit en kostenreductie. Partners vanuit het bedrijfsleven en de publieke sector voegen waarde toe aan de kwaliteit en de efficiency. Partijen moeten elkaar aanspreken op hun rol en verantwoordelijkheid.

7. Lef: voor alles zullen partijen in de sector lef moeten tonen. MVO leidt tot ingrijpende veranderingen. Het vereist visie en ambitie en een integrale aanpak waarin de elementen people, planet en profit nauw met elkaar worden verbonden.

 

Foto: Koen Nouws Keij Directeur – bestuurder stichting Diverzio en Helene van der Vloed Senior projectleider MVO Netwerk Zorg.

 


Meer weten over MVO netwerk zorg: http://www.mvonederland.nl/netwerken/mvo-netwerk-zorg/over-het-mvo-netwerk-zorg


YoutubeTwitterLinkedin